Privacy Statement

Inleiding

Allergologie Centrum Arnhem/Velp vindt dat persoonsgegevens van de bezoekers van haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid moeten worden behandeld. Bij de verwerking van de persoonsgegevens handelt Allergologie Centrum Arnhem/Velp dan ook overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en overige privacywetgeving. 
Allergologie Centrum Arnhem/Velp
e-mail: reactie@allergologie.nl
tel: 026-3517900
Functionaris Gegevensbescherming: Dhr. K.E. Bisterbosch. (FG000299)

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening legt het Allergologie Centrum gegevens vast. Dit zijn BSN, NAW- gegevens, ID-gegevens, gegevens van de zorgverzekeraar, telefoonnummers, e-mailadressen en medische gegevens.
Na intake en/of behandeling wordt uw huisarts, (verwijzend) specialist of andere zorgverleners (indien van toepassing) van de bevindingen op de hoogte gebracht via een veilige verbinding (ZorgDomein). 
Uw gegevens worden niet aan andere partijen verstrekt, tenzij Allergologie Centrum Arnhem/Velp daartoe verplicht is op grond van de wet, een rechterlijke uitspraak of u hiermee heeft ingestemd.
Wanneer u toestemming heeft gegeven voor het verstrekken van deze gegevens, kunt u deze toestemming ook weer intrekken. Voor het intrekken van uw toestemming kunt u een mail sturen naar reactie@allergologie.nl. 
Het Allergologie Centrum verzamelt gegevens in een database voor het periodiek oproepen van patiënten die een vorm van immunotherapie krijgen. Deze gegevens worden niet aan derde partijen verstrekt. 
Uw gegevens worden minimaal 15 jaar bewaard.

Beveiliging

Het Allergologie Centrum heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. 
Personen die namens het Allergologie Centrum toegang hebben tot uw gegevens zijn gehouden tot geheimhouding. 

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Patiënten hebben recht op inzage, rectificatie of wissen van persoonsgegevens. Tevens heeft u het recht op dataportabiliteit. U kunt hiertoe een verzoek indienen door een mail te sturen naar reactie@allergologie.nl.
Indien u een klacht heeft over de manier waarop het Allergologie Centrum met uw gegevens omgaat kunt u deze indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Klikgedrag

Op deze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze herleidbaar zijn tot de bezoekers. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de meest bezochte pagina’s, surfgedrag, tijdstip van bezoek, gebruikte browser, geografische regio van de bezoeker en de gebruikte zoekmachine. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de website te zetten. Op deze wijze kan Allergologie Centrum Arnhem/Velp haar dienstverlening aan u verder optimaliseren. 

Cookies

Sommige delen van de website van Allergologie Centrum Arnhem/Velp kunnen cookies bevatten. Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op uw computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee u websites bekijkt (bijvoorbeeld Internet Explorer) om deze cookies op uw computer op te slaan. Cookies worden niet gebruikt om persoonlijke informatie te verkrijgen noch op te slaan. Met het aanpassen van de instellingen van uw browser kunt u ervoor kiezen om alle cookies te accepteren, om op de hoogte te worden gebracht wanneer een cookie wordt geplaatst of om alle cookies te weigeren. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser. Als u ervoor kiest om cookies te weigeren, dan is het mogelijk dat u geen toegang heeft tot bepaalde gedeeltes van onze website.

Intellectuele eigendomsrechten

Onze website bevat onderdelen waarop intellectuele eigendomsrechten van Allergologie Centrum Arnhem/Velp en van derden rusten. Zo zijn de tekeningen, foto’s, teksten en de overige grafische vormgeving van onze website auteursrechtelijk beschermd en is ook de benaming 'Allergologie Centrum Arnhem/Velp' alsmede het daarbij behorende logo gedeponeerd als merk bij het Benelux Merkenbureau. Het is derhalve niet toegestaan om, zonder toestemming van Allergologie Centrum Arnhem/Velp, (onderdelen van) de website elektronisch of anderszins te kopiëren, openbaar te maken en/ of wijzigingen in (onderdelen van) de website aan te brengen. 

Allergologie Centrum Arnhem/Velp en andere websites

Op de website van Allergologie Centrum Arnhem/Velp treft u een aantal hyperlinks aan naar andere websites. Allergologie Centrum Arnhem/Velp kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Wijzigingen

Allergologie Centrum Arnhem/Velp behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Allergologie Centrum Arnhem/Velp adviseert u daarom regelmatig dit privacystatement te raadplegen voor een update van het privacybeleid van Allergologie Centrum Arnhem/Velp.

Vragen

Als u nog vragen heeft over ons privacybeleid, dan kunt u een e-mail sturen naar: reactie@allergologie.nl